Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 1
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 2
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 3
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 4
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 5
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 6
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 7
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 8
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 9
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 10
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 11
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 12
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 13
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 14
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 15
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 16
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 17
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 18
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 19
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 20
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 21
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 22
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 23
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 24
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 25
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 26
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 27
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 28
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 29
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 30
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 31
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 32
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 33
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 34
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 35
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 36
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 37
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 38
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 39
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 40
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 41
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 42
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 43
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 44
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 45
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 46
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 47
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 48
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 49
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 50
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 51
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 52
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 53
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 54
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 55
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 56
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 57
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 58
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 59
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 60
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 61
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 62
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 63
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 64
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 65
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 66
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 67
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 68
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 69
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 70
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 71
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 72
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 73
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 74
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 75
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 76
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 77
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 78
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 79
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 80
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 81
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 50 - Trang 82
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
yumi chan Ẩn danh 51 phút trước Chapter 52 Báo vi phạm
tác giả vẽ ngực hơ lố thì phải
Author Trả lời
Đỗ Tiểu Tân Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
xin rì viu truyện nu9 mạnh mẽ hay íu đuối thế?
Author Trả lời
Himesako Aira Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
đúng là ngực to óc trái nho , cóc ghẻ mà cứ tưởng thiên nga , cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương , ko bt trời cao đất dày là j
Author Trả lời
Ayato Sakamaki Thành viên 8 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
ngực to nó lấn át đi trí khôi của cưng r hay sao vậy
Author Trả lời
Cuồng trai đẹp❤ Ẩn danh 13 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
Ngực to mà não như trái nho, nghĩ sao mà thắng được chị nhà tao vậy trờiemotrong mơ ko biết được chưa nữa à
  • Author
    bibi Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
    bởi vì đơn giản tỷ ấy là nu9emo
Author Trả lời
Thượng Cung Lạc Hoa Ẩn danh 16 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
ae chuẩn bị uống rượu ăn mừng đê
Author Trả lời
?!!! Ẩn danh 19 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
nói cho những người chưa biết phượng tân, vũ trọng, đế tân cùng là 1 người và na9 ô kê
  • Author
    kim ji eun Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
    vãi,thật á?
Author Trả lời
tiểu dương tiễn Thành viên 21 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
Chị nữ phụ tự phụ quá nhaemo
Author Trả lời
Hàn's Tiểu's Chi's Thành viên 21 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
ღ⁀Hắc'♞‿Hàn'❅⁀ Thiên♀‿Minz'♚⁀ღ Thành viên 22 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Lunar Christine Thành viên 22 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
Ủa thanh niên đeo mặt nạ có phải là anh này ko??? Sorry tui hay nhớ nhớ quên quên nên trừ mấy nhân vật luôn xuất hiện thì tui ko nhớ đc ai
Author Trả lời
Ti Ẩn danh 22 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
Na9 là Đế Tân nha
Author Trả lời
diệp băng nguyệt Thành viên 1 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
mk còn tưởng là cái người tên vũ trọng kia chứ
Author Trả lời
minakoawa Thành viên 1 ngày trước Chapter 35 Báo vi phạm
chồi ôi nam nữ thụ thụ bất thân kìa~emo
Author Trả lời
KT Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
Na9 chính said : ta ở ẩn bao lâu nay lên sàn đc vài bức tranh nên ta bực rồi, ta sẽ chính thức lên sàn!